2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2017 /2018 /2019 /2020 /2021 /2022 /2023 /2024 / ......

09.11 - 11.13 'City Tracery' Yu Ji, Christina Shmigel>>>

07.20 - 09.10'AM ART SPACE' Peter Vink / Residence Project>>>

04.24 - 07.03 'practice to get lost' Liang Shuo, Xu Zhe, Yin Yi, Hugo Dalton>>>

03.04 - 04.20 'Circulations' Hugo Dalton / Residence Project>>>

中文